عنوان توضیخات کوتاه قیمت خرید
پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی فنی و حرفه ای غیررسمی در مرآکز آموزش کشاورزی 1500 تومان
پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزشی کارشناسان کشاورزی بانک های کشاورزی ايران 2000 تومان
پرسشنامه ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان ترویج سازمان کشاورزی 1000 تومان
پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ترویجی مرتعداران در حفاظت از مراتع 1500 تومان
پرسشنامه ارزیابی رهیافت های ترویجی-مشارکتی مدرسه در مزرعه کشاورزان 1500 تومان
پرسشنامه ارزیابی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی 1000 تومان
پرسشنامه ارزيابي و تحليل كيفي نظام ترويج كشاورزي ايران 2000 تومان
پرسشنامه امکان سنجی اجرای کشاورزی دقیق 2500 تومان
پرسشنامه بررسی اثربخشی آموزشهای متوسطه کشاورزی بر اشتغال بخش کشاورزی 1500 تومان
پرسشنامه بررسی اثربخشی طرحهای مشترک تحقیقی و ترویجی از دیدگاه محققان و مروجان 1000 تومان
پرسشنامه بررسی اثربخشی محتوای برنامه آموزش عالی رشته ترویج و آموزش کشاورزی 1000 تومان
پرسشنامه بررسی اقتصادی و اجتماعی چرای زودرس در مراتع 1500 تومان
پرسشنامه بررسی برخی عوامل موثر در کاربرد رسانه های آموزشی از دیدگاه مروجین و مددکاران ترویج 1500 تومان
پرسشنامه بررسی برخی ویژگیهای برنامه آموزشی نظام جدید آموزش کشاورزی 2000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر درآمد مرتعداران 2000 تومان
بررسی تاثیر دانش فنی گندمکاران بر کاهش ضایعات گندم در دوره ی خشکسالی 1500 تومان
پرسشنامه بررسی تاثير آموزش های عالی علمی_کاربردی بر اشتغال در بخش کشاورزی، 2500 تومان
پرسشنامه بررسی تنگناها و نیازهای آموزشی ترویجی سیب کاران 2000 تومان
پرسشنامه بررسی دانش، نگرش و مهارت گندمکاران پیرامون مدیریت خشکسالی 3000 تومان
پرسشنامه بررسی سازوکارهای ارتقای توانمندی دانشجویان کشاورزی جهت ورود به بازار بین المللی 3500 تومان
پرسشنامه بررسی شایستگی مورد نیاز دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی برای ورود به بازار کار 2500 تومان
پرسشنامه بررسی عملکرد شرکتهای ترویج خصوصی از دیدگاه روستاییان تحت پوشش 2500 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل بازدارنده فعالیت های ترویجی در وزارت جهاد کشاورزی 2500 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل بازدارنده ی مربوط به فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی 1000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران 1000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل تاثیرگذار در بکارگیری و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار 1500 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل شخصیتی موثر بر نوگرایی در پذیرش طرح بیمه محصولات کشاورزی 2000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موثر در فرآیند پذیرش شیوه مکانیزه کشت برنج توسط شالیکاران 2000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر انگیزش در کارشناسان ترویج 2000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر پذیرش نوآوریهای مربوط به طرح مبارزه با بیماریهای انگلی در بین دامداران 1000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر حفاظت از جنگل ها 2000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی مروجان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی 2000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر عضویت کشاورزان در تعاونی های تولید کشاورزی در قالب الگوی انتشار نوآوری 2000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر در انتخاب حرفه مروجی و رضایت شغلی کارکنان ترویج 2000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر در پذیرش بیمه دام روستایی 1500 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر در کوچکی و پراکندگی اراضی زراعی و شیوه های مناسب یکپارچگی آن 1000 تومان
پرسشنامه بررسی فرصت های آموزش از راه دور بر پایه وب در اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی 2500 تومان
پرسشنامه بررسی مولفه های اصلاح ساختاری نظام دانش و اطلاعات کشاورزی 3000 تومان
پرسشنامه بررسی میزان مشارکت زنان روستایی شالیکار و نقش آموزش های ترویجی در تولید برنج 2000 تومان
پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و رضایتمندي کشاورزان از طرحهاي آبخیزداری 3000 تومان
پرسشنامه بررسی نارسایی ها و نیازهای آموزشی نوغانداران 2500 تومان
پرسشنامه بررسی نقش رهبران محلی در ترویج فنون و روشهای نوین کشاورزی 1000 تومان
پرسشنامه بررسی نقش فعالیت های ترویجی در عملکرد یونجه 1000 تومان
پرسشنامه بررسی نقش مشارکت زنان در مقابله بیابانزایی و عوامل موثر در مشارکت آنان در بیابانزایی 2000 تومان
پرسشنامه بررسی نقش مهارتهای حرفه ای مدیران ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در اثربخشی ترویجی آنان 1000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش اعضا هیئت علمی و دانشجویان رشته ترویج و آموزش کشاورزی نسبت به آموزش از طریق اینترنت 2500 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش روسا و معاونان سازمانهای جهادکشاورزی کشور در خصوص راهکارهای خصوصی سازی ترویج کشاورزی 2500 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش کارشناسان و کشاورزان استان ایلام به خصوصی سازی ترویج کشاورزی 3000 تومان
پرسشنامه بررسی نوع و میزان کارآیی روشهای تدریس متداول و مناسب آموزشهای حرفه ای 1000 تومان
پرسشنامه بررسی نیازهای آموزش مدیران ترویج جهاد سازندگی 3000 تومان
پرسشنامه بررسی نیازهای آموزشی عشایر نیمه کوچنده در زمینه مدیریت تولید دام 1500 تومان
پرسشنامه بررسی و تحلیل سازه های موثر بر رفتار زیست محیطی کشاورزان در راستای پایداری کشاورزی منطقه 3000 تومان
پرسشنامه بررسی و تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده پیرامون بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در ترویج کشاورزی 3000 تومان
پرسشنامه بررسی وضعیت اشتغال زنان روستایی در زمینه تبدیل فرآورده های کشاورزی 1000 تومان
پرسشنامه بررسي رابطه بين نوع مالکيت و وضعيت بهره برداري در مراتع ييلاقي 2000 تومان
پرسشنامه بررسي سازوكارهاي توسعه كشاورزي شهري 3500 تومان
پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر افزايش توليد گندم ديم از ديد کشاورزان 3000 تومان
پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر پذيرش كودهاي ريزمغذي توسط زارعين سيب زميني كار 2500 تومان
پرسشنامه بررسي عوامل مؤثر در ميزان تحقق اهداف پروژه مديريت مزرعه گندم 3000 تومان
پرسشنامه بررسي فاكتورهاي تأثير گذار بر تحقيقات كشاورزي هسته اي، از نظر كارشناسان 3000 تومان
پرسشنامه بررسي و واكاوي سازوكارهاي بهبود تعاملات ترويج با ساير كنشگران نظام دانش و اطلاعات كشاورزي ايران از ديدگاه متخصصان ترويج 3500 تومان
پرسشنامه برسی عوامل موثر بر مشارکت مددکاران ترویجی در فعالیت های آموزشی ترویجی 1000 تومان
پرسشنامه برنامه ریزی تولید محصولات زراعی آبی شمال استان فارس در شرایط عدم قطعیت با رویکرد فازی 2000 تومان
پرسشنامه تاثیر آموزشهای رسمی کشاورزی در اشتغال و کارآیی فارغ التحصیلان کشاورزی شاغل در تعاونیهای کشاورزی 2000 تومان
پرسشنامه تاثیر دانشهای فنی و کشاورزی پایدار بر عملکرد ذرت و پایداری نظام زراعی 2500 تومان
پرسشنامه تاثیر مزارع نمایشی بر دانش فنی گندمکاران و میزان پذیرش تکنولوژی 3000 تومان
پرسشنامه تحلیل عوامل و موانع پذیرش روش هاي کشاورزي پایدار توسط گندمکاران 2500 تومان
پرسشنامه تحلیل مشارکت تشکلهای مردمی و محلی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه ی پایدار روستایی 3000 تومان
پرسشنامه تحليل عوامل بازدارندة توسعة مكانيزاسيون كشاورزي 3000 تومان
پرسشنامه تحليل عوامل تأثيرگذار بر دانش، نگرش و مهارت كشاورزان پيرامون مديريت خاك زراعي 3000 تومان
پرسشنامه تعیین نیازهای آموزشی و اطلاعاتی سیب کاران در زمینه بازاریابی 2000 تومان
پرسشنامه تعیین ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و زراعی گندمکاران پیرامون پذیرش روشهای کشاورزی پایدار کم نهاده 1500 تومان
پرسشنامه شناسایی مشکلات و محدودیت های فعالیت های آموزشی-ترویجی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی (پرسشنامه انگلیسی) 1000 تومان
پرسشنامه شناسايي و بررسي عوامل بازدارنده و پيشبرنده پيرامون توسعه فناوري نانو در بخش كشاورزي ايران 3000 تومان
نمونه پروپوزال "میزان آمادگی و استقرار برنامه ریزی جانشین پروری" 5000 تومان