عنوان توضیخات کوتاه قیمت خرید
پایان نامه بررسی کاریزمای رهبری از منظر پولس رسول و مارکس وبر پایان نامه 2014 پروکوست An Examination of Leadership Charisma From the Perspective of the Apostle Paul and Max Weber With a View Toward an Ecclesial Charismatic Leadership Theory: A Sociorhetorical Interpretation of 1 Corinthians 12 3500 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی اثر رفتارهای غیر کلامی، خود تفسیر و جنسیت در ادراک از رهبری کاریزماتیک پایان نامه 2012 پروکوست Effect of Non-Verbal Behaviors, Self-Construal, and Gender on the Perception of Charismatic Leadership 3500 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی اثرات رهبری کاریزماتیک و مذهب در تصمیم گیری پایان نامه 2013 پروکوست THE EFFECTS OF CHARISMATIC LEADERSHIP AND RELIGION ON DECISION MAKING 3500 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی اخذ دانش ضمنی از طریق برنامه ریزی جانشین پروری استراتژیک یک توضیح پدیدارشناختی پایان نامه 2013 پروکوست CAPTURING TACIT KNOWLEDGE THROUGH STRATEGIC SUCCESSION PLANNING: A PHENOMENOLOGICAL EXPLICATION 4000 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی بررسی استراتژی های مدیریت استعداد برای شرکتهای متعلق به سرمایه گذاران عمده پایان نامه 2012 پروکوست 4000 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی بررسی مدیریت جانشینی در سازمان ها طی دوران بحران اقتصادی پایان نامه 2010 پروکوست AN EXAMINATION OF SUCCESSION MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS DURING TIMES OF ECONOMIC CRISIS 3500 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی برنامه ریزی جانشین پروری برای مدیران مجری قانون در ایالت کارولینای جنوبی پایان نامه 2015 پروکوست Succession Planning for Law Enforcement Executives in the State of South Carolina 3500 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی برنامه ریزی جانشینی اثربخش در شرکت های ساختمانی پایان نامه 2012 پروکوست Effective Succession Planning in Construction Companies 3000 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی تاثیر رهبری کاریزماتیک در رفتار شهروندی سازمانی پایان نامه 1997 پروکوست 2500 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی تجزیه و تحلیلی از مدیریت استعداد، انواع شرکت و وظایف شغلی، ویژگی های شخصیتی و شایستگی، و روش یادگیری و توسعه پایان نامه 2011 پروکوست 3000 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی رویه های مدیریت استعداد متخصصان منابع انسانی منتخب پایان نامه 2014 پروکوست TALENT MANAGEMENT PRACTICES OF SELECTED HUMAN RESOURCE PROFESSIONALS IN MIDDLE TO LARGE-SIZED 3000 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی رهبری کاریزماتیک و تحول گرای رهبران در کلیسا پایان نامه 2011 پروکوست Charismatic and Transformational Leadership of Leaders in a Small African American Church 2500 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی زنان بعنوان رهبران کاریزماتیک پایان نامه 2013 پروکوست WOMEN AS CHARISMATIC LEADERS 3000 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی مدل جانشین پروری کسب و کار خانوادگی یک تحلیل مقدماتی از عوامل تاثیرگذار در آمادگی جانشین پروری کسب و کار خانوادگی پایان نامه 2014 پروکوس THE FAMILY BUSINESS SUCCESSION MODEL: AN EXPLORATORY ANALYSIS OF FACTORS IMPACTING FAMILY BUSINESS SUCCESSION PREPAREDNESS 3000 تومان
پایان نامه پرسشنامه ی ویژگیهای رهبری کاریزماتیک پایان نامه 2003 پروکوست 2500 تومان
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی 1000 تومان
پرسش نامه مديريت کیفیت فراگیر (TQM) 2500 تومان