عنوان توضیخات کوتاه قیمت خرید
پرسشنامه شخصیتی ادوارد 1500 تومان
پرسشنامه شخصیتی کرنل 1500 تومان
پرسشنامه آزمون نظریه ذهن 1500 تومان
پرسشنامه بررسی اشتغال فارغ التحصبلان زن 1500 تومان
پرسشنامه بومی کردن معلمان 1500 تومان
پرسشنامه ارزیابی سرمایه ی فکری 2000 تومان
پرسشنامه تعارض سازمانی 1 1500 تومان
پرسشنامه تعارض سازمانی 2 1500 تومان
پرسشنامه حساسیت فرهنگی برنامه درسی اجراشده 1500 تومان
پرسشنامه رهبری اخلاقی 2000 تومان
پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت مشارکتی 2000 تومان
پرسشنامه مدیریت دانش 1500 تومان
پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت 1500 تومان
پرسشنامه نشخوار فکری 1500 تومان
پرسشنامه هوش فرهنگی 1500 تومان
پرسشنامه تعالی سازمانی بر اساس ای اف کیو ام سه صفحه - 50 سوالی 3000 تومان
پرسش نامه مديريت کیفیت فراگیر (TQM) شش صفحه 2500 تومان
پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی 3 صفحه 2000 تومان
پرسشنامه ابعاد سازمانی 5 صفحه 2000 تومان
پرسشنامه اثر اينترنت بر جهت دهي كانالهاي صادراتي در شركتهاي متوسط و کوچک 5 صفحه 2500 تومان
پرسشنامه اثربخشی کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ارتقاء شاخص های انسانی موثر بر بهره وری منابع انسانی 48 سوالی - 6 صفحه 3500 تومان
پرسشنامه احساسات نسبت به شغل 4 صفحه 2500 تومان
پرسشنامه ادراک از مدیریت 16 صفحه 2500 تومان
پرسشنامه ارایه مدل برای بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس گرا SOAG 17 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه ارائه الگوریتمی برای انتخاب و طراحی FMCDM بر اساس رویکرد ISP 33 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه ارائه الگوی مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایجاد کتابخانه های دانشگاهی دیجیتالی 12 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه ارايه چارچوب شايستگي هاي سازماني براي موفقيت پياده سازي سيستم هاي هوشمندي كسب و كار 15 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه ارائه چارچوبی برای عوامل اساسی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش 5 صفحه 2500 تومان
پرسشنامه ارائه چارچوبی براي ارزیابی رابطه آمادگی الکترونیکی با موفقیت بیمه الکترونیکی 27 صفحه 3500 تومان
پرسشنامه ارائه چارچوبی براي مقایسه و اندازه گیري رضایت مندي مشتري در بانک ها شامل پرسشنامه بانکداری الکترونیک و میزان رضایت از بانکداری الکترونیک 3000 تومان
پرسشنامه ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد معماری سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن 14 صفحه 3500 تومان
پرسشنامه ارائه متدولوژي استراتژي سازي مديريت دانش و طراحي و پياده سازي DSS هوشمند براي آن شامل پرسشنامه ی شناسایی استراتژي عمومی کسب و کار؛ شناسایی ساختار سازمان؛ آنالیز عوامل فرهنگی تاثیر گذار و ...15 صفحه 5000 تومان
پرسشنامه ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پذیرش دولت الکترونیک در سازمان های دولتی 3 صفحه - 52 سوالی 3000 تومان
پرسشنامه ارائه مدل يكپارچه سيستم يادگيري و تغيير سازماني 3 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک های پروژه 5 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه ارائه مدلی براي سنجش میزان موفقیت سیستم هاي یادگیري الکترونیکی دانشگاهی 17 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه ارتباط تجارت الکترونیک با اعتماد، رضایت و وفاداری مشتری 3 صفحه 2500 تومان
پرسشنامه ارتباط کیفیت مدیریت با عملکرد کارکنان 13 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه ارتقاء مشاركت سياسي شهروندان ايراني تبيين نقش بازاريابي سياسی 3 صفحه - 38 سوال 3000 تومان
پرسشنامه ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان 4 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه ارزشیابی برنامه های آموزشی بانک رفاه کارگران 6 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی 3 صفحه 2000 تومان
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری 4 صفحه - 42 سوال 3000 تومان
پرسشنامه ارزیابی شایستگی ها 4 صفحه - 63 سوال 3000 تومان
پرسشنامه ارزیابی میزان تاثیر معیارهای مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 4 صفحه - 36 سوال 3000 تومان
پرسشنامه استخراج استراتژي ملي فناوري اطلاعات كشور در حوزه دانشگاهي با بكارگيري مدل جذابيت – قابليت 3 صفحه 2000 تومان
پرسشنامه استراتژی های کارمندان برای نفوذ بر مدیران در سازمان های دولتی ایران 15 صفحه 4000 تومان
پرسشنامه امکان اجرای مدیریت عملکرد در سازمان با استفاده از مدل بالدریج 3 صفحه - 35 سوال 3000 تومان
پرسشنامه امكان سنجي و اولويت بندي استقرار شعب در صنعت بانكداري با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 9 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه اندازه گیري چابکی سازمان و تعیین متدولوژي چابکی 31 سوالی 2500 تومان
پرسشنامه اورگان و کانوسکی - رفتار شهروندی سازمانی 15 سوالی - با معیارهای نوع دوستی؛ وجدان؛ جوانمردی؛ رفتار مدنی و ادب و ملاحظه 1500 تومان
پرسشنامه اولویت بندی شایستگی های کلیدی مورد نیاز روسای بانک 2 صفحه - 29 سوالی 3000 تومان
پرسشنامه اولویت بندی عوامل مدیریتی موثر بر ارتقاء کارایی کارکنان 3 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای سیستم ERP در شرکت تولیدی سایپا با رویکرد فازی 2500 تومان
پرسشنامه آزمون خلاقیت شغلی 3 صفحه - 37 سوالی 2000 تومان
پرسشنامه آزمون خود شکوفایی 15 سوالی 1500 تومان
پرسشنامه آزمون شخصیتی ادواردز 15 صفحه - 225 سوالی 3000 تومان
پرسشنامه آزمون منبع کنترل 4 صفحه - 40 سوالی 2000 تومان
پرسشنامه آزمون نظریه ذهن 7 صفحه 2500 تومان
پرسشنامه آسیب شناسی ارزیابی کارایی پرسنل 3000 تومان
پرسشنامه آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران نقش چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان 10 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه بخش بندي مصرف کنندگان حمل و نقل عمومی با استفاده از تحلیل خوشه اي 2 صفحه - 38 سوال 2500 تومان
پرسشنامه برآورد میزان تقاضای نیروی انسانی متخصص از طریق سریهای زمانی و بهینه سازی آن از طریق برنامه ریزی آرمانی 9 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه بررسی ابعاد مزیت رقابتی در شرکت های صادر کننده و تاثیر این ابعاد بر عملکرد صادراتی 2 صفحه 2000 تومان
پرسشنامه بررسی اثر شرایط سازمانی بر توسعه تجارت الکترونیک 4 صفحه 2500 تومان
پرسشنامه بررسی اشتغال فارغ التحصیلان زن 40 سوالی 2500 تومان
پرسشنامه بررسی انگیزاننده های محیطی و بازاریابی اثرگذار بر مصرف کنندگان پژو 1500 تومان
پرسشنامه بررسی اولویت عناصر آمیزه بازاریابی موثر بر مصرف کالاهای خارجی 1500 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی 2500 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در اثربخشی سازمان 24 سوالی 3000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر بهسازی مدیران با روش Training-Group بر سبک رهبری آنان 14 صفحه 3500 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مشتریان در بانکداری الکترونیکی 2 صفحه 2500 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر رعایت عدالت در اثربخشی سازمانهای خدماتی برای جلب رضایت مشتریان 9 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر شایستگی های مدیران دولتی بر اثربخشی 2000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات 1500 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر عناصر مدیریت دانش در خصوصی سازی 3000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر کاربرد تجارت الکترونیک در رفتار مصرف کننده 2000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر مشوق ها بر جذب سپرده قرض الحسنه 1500 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر موانع ارتباط فردی با افزایش تعارض سازمانی 2000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیرات بازرگانی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی WTO 3 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات فرهنگی-اجتماعی 8 صفحه 4000 تومان
پرسشنامه بررسی تعالی سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان بر اساس EFQM 7 صفحه 3500 تومان
پرسشنامه بررسی جایگاه مهندسی مجدد در وزارت بازرگانی 1000 تومان
پرسشنامه بررسی رابطه بین سطح برخورداری از مهارتهای مدیریتی؛ شخصیت و تنیدگی 14 صفحه 3500 تومان
پرسشنامه بررسی رابطه بین شبکه هاي رسمی ارتباطات و سطوح تعارض 3 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی 3500 تومان
پرسشنامه بررسی رابطه میان الگوی خانوادگی و سبک مدیریت مدیران 2000 تومان
پرسشنامه بررسی راهکارهای ارتقاء موقعیت ایران در بازار صدور خدمات بهداشتی و درمانی و جذب توریسم درمانی 5 صفحه 3500 تومان
پرسشنامه بررسی راههای تحول فرهنگی در سازمان های ایمان محور 3000 تومان
پرسشنامه بررسی زمینه های اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بستر قانون دیوان محاسبات 3000 تومان
پرسشنامه بررسی ساختار EDI در نهادهای مرتبط با گمرک 1500 تومان
پرسشنامه بررسی ضرورت ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت 3000 تومان
پرسشنامه بررسی علل فساد اداری و شیوه های کنترل آن از نظر مدیران 3000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل انگیزش شغلی در سازمان بر اساس تئوری هرزبرگ 3500 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل عدم موفقیت پروژه هاي فناوري اطلاعات در سازمان هاي دولتی 2000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل فرهنگی و تاثیر آن بر الگوهای تصمیم گیری مدیران 2000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی وبگاههای گردشگری 3000 تومان
پرسشنامه نقش منابع انسانی منصبهای محوری در توسعه شرکت 8 صفحه 4000 تومان
پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانی با رضایت شغلی کارکنان 3000 تومان
پرسشنامه ویژگیهای شغل و رفتار شهروندی سازمانی 6 صفحه 6000 تومان
پرسشنامه هماهنگی کانال های توزیع چندگانه با رویکرد قابلیت محور 4000 تومان
پرسشنامه هوش فرهنگی 1500 تومان
پرسشنامه هوش معنوی 42 سوال 2000 تومان
پرسشنامه یادگیری سازمانی 24 سوالی 2000 تومان
پرسشنامه مهارتهای مذاکره 2000 تومان
پرسشنامه عوامل حیاتی اثرگذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش 3000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر برگسترش خدمات بانکداری الکترونیک در ایران 7 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر در موفقیت تیم های بهره وری 2000 تومان
پرسشنامه بررسی عوامل موجد فشارهای عصبی و نقش آن بر عملکرد کارکنان 1500 تومان
پرسشنامه بررسی فشارهای روانی و محیطی و ارتباط آن با حوادث و سوانح 8 صفحه 2000 تومان
پرسشنامه بررسی مقایسه ای ارزش ویژه برند در موسسات دولتی و خصوصی 2000 تومان
پرسشنامه بررسی موانع رفتار کارآمد نیروی انسانی 2000 تومان
پرسشنامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در شرکت صنعت چوب شمال 1500 تومان
پرسشنامه بررسی موانع مواد و قطعات پروژه های بویلر و درجه اهمیت آن در ایفای تعهدات شرکت 1000 تومان
پرسشنامه بررسی مهارتهای موردنیاز مدیران در مدیریت مسیر شغلی کارکنان 2500 تومان
پرسشنامه بررسی میزان آشنایی و بکارگیری مدیران صنایع تولیدی با فنون علم مدیریت 2500 تومان
پرسشنامه بررسی میزان آمادگی صنایع کوچک و متوسط SME در بکارگیری تجارت الکترونیک 3000 تومان
پرسشنامه بررسی میزان تاثیر شایستگی مدیران بر تحلیل رفتگی شغلی 7 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه بررسی میزان تاثیر عملکرد مراکز مشاوره و مددکاری و مشاوره اجتماعی بر کاهش پرونده ها 1500 تومان
پرسشنامه بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر میزان فروش شرکتهای خدماتی فنی مهندسی 1000 تومان
پرسشنامه بررسی نقش سیستم گمرکی در تسهیل امور واردات کالا 1500 تومان
پرسشنامه بررسی نقش عقلانیت در تدوین خطی مشی 3000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش سیستمی مدیران و کارشناسان 2000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر در ایجاد نگرش مثبت 1500 تومان
پرسشنامه بررسی و انتخاب آمیخته ترفیع جهت شرکتهای تحقیقات بازاریابی بر اساس AHP 1500 تومان
پرسشنامه بررسی وضعیت استقرار و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری 28 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه بررسي اثر اعتماد عمومي بر وظايف خدماتي نيروي انتظامي 1500 تومان
پرسشنامه بررسي تاثير بين المللي شدن بر عملكرد شركتها 1500 تومان
پرسشنامه بررسي تأثير شايستگي هاي مديريتي مديران دولتي براثربخشي 2000 تومان
پرسشنامه بررسي عملکرد کارکنان 2000 تومان
پرسشنامه بررسي رابطه بين ساختار كارآفرينانه و اثربخشي سازماني 3000 تومان
پرسشنامه بررسي عوامل موثر برتصوير نام تجاري در توسعه بازار 2000 تومان
پرسشنامه بررسي و تحليل وجود رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتريان و كيفيت خدمات 2500 تومان
پرسشنامه برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه 2000 تومان
پرسشنامه بومی کردن معلمان 2000 تومان
پرسشنامه بهبود برنامه ریزی تولید کارخانه آلومینیوم المهدی 2000 تومان
پرسشنامه بهبود وب سایت تجارت الکترونیک به کمک نظرگیری از مشتری و مهندسی کیفیت 3000 تومان
پرسشنامه بهره گیری از مدل اعتماد و TAM به منظور پذیرش بانکداری الکترونیک 2500 تومان
پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی، تعهد سازمانی، گرایش به ترک شغل و هویت سازمانی 7 صفحه 3500 تومان
پرسشنامه شناخت سازمان 1500 تومان
پرسشنامه تاثیر برنامه بهسازی مدیریت با روش نقشه مفهومی بر روی سبک های مدیریت تضاد و رهبری 3500 تومان
پرسشنامه تاثیر جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی بر روی دیدگاه مدیران 3000 تومان
پرسشنامه تاثیر سیاست های انحرافی و حمایت های سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی 2500 تومان
پرسشنامه تاثیر عدالت بر توانمندسازی 2000 تومان
پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی بر سهم بازار، دسترسی به منابع 2500 تومان
پرسشنامه تاثیر مجازی شدن در تغییر وظایف مدیریتی 2000 تومان
پرسشنامه تاثیر مدیریت تنیدگی بر کاهش تحلیل رفتگی 2000 تومان
پرسشنامه تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی 11 صفحه 3000 تومان
پرسشنامه تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان 2000 تومان
پرسشنامه تاثير عوامل مترتب بر خرده فروشي بر تجربه و بر رضايت مشتري 2500 تومان
پرسشنامه تاثير مسئوليت اجتماعي بر وفاداري مشتريان 2000 تومان
پرسشنامه تبلیغات موبایلی 1500 تومان
پرسشنامه تبیین اعتماد اجتماعی تعمیم یافته 3000 تومان
پرسشنامه تبیین الگوی اقتضایی کنترل در سازمان های خدماتی بازرگانی 1500 تومان
پرسشنامه تبیین الگوی مناسب نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس 1500 تومان
پرسشنامه تبیین جامعه شناختی اعتماد شهروندان به پلیس 2000 تومان
پرسشنامه تبیین عوامل موثر در توسعه صادرات محصولات کشاورزی 1500 تومان
پرسشنامه تبيين نقش ارتباطات و اعتماد در وفاداري مشتري با استفاده از بسط مدل ECSI 2000 تومان
پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی 2500 تومان
پرسشنامه تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت در صنایع کوچک 2000 تومان
پرسشنامه تحليل وجود رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتريان و كيفيت خدمات 2000 تومان
پرسشنامه تدوین مدل های بودجه جامع جهت برنامه ریزی و کنترل 1000 تومان
پرسشنامه تشخیص رفتارهای مشکوک مشتریان در بانکداری الکترونیک با استفاده از نظریه فازی 2000 تومان
پرسشنامه تصمیم گیری 1000 تومان
پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر 1000 تومان
پرسشنامه تعیین و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار 1000 تومان
پرسشنامه تعيين عوامل كليدي موفقيت KSF كاربرد يادگيري الكترونيكي 3000 تومان
پرسشنامه تغییر ساختار سازمانی بر انگیزش 2000 تومان
پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت 1500 تومان
پرسشنامه توانایی در انجام امور مربوط به تحقیق 2000 تومان
پرسشنامه توانمندسازي روانشناختی 1500 تومان
پرسشنامه جایگاه یابی نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان 2500 تومان
پرسشنامه جو سازماني 1500 تومان
پرسشنامه خدمات بانکداری الکترونیک 2000 تومان
پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی 40 سوالی 1500 تومان
پرسشنامه خلاقیت 1500 تومان
پرسشنامه رابطه اعمال مدیریت استراتژیک و عملکرد فردی 2000 تومان
پرسشنامه رابطه تعهد سازمانی با عملکرد مدیرا 2000 تومان
پرسشنامه رابطه سبک مدیریت و رضایت شغلی 2000 تومان
پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش 3000 تومان
پرسشنامه رابطه عوامل شخصیتی و میزان قانون پذیری (انضباط اجتماعی) با توجه به پایبندی مذهبی 16 صفحه 0 تومان
پرسشنامه رابطه ویژگی های شخصیتی، تعهد سازمانی و راهبردهای مقابله ای کارکنان 2500 تومان
پرسشنامه رابطه ویژگیهای فیزیکی محیط کار با سلامت روانی و رضایت شغلی 2500 تومان
پرسشنامه رابطه ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني كاركنان در حوزه هايي با استفاده كم و زياد از فناوري اطلاعات 2500 تومان
پرسشنامه رابطه همراستايي مديريت استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي با كارت امتيازي متوازن و عملكرد سيستم هاي اطلاعاتي 2500 تومان
پرسشنامه رابطه هوش عاطفی و تعالی سازمانی 2500 تومان
پرسشنامه رشد حرفه اي آكفيلت و كوت - فرسودگي شغلي 2500 تومان
پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی 2000 تومان
پرسشنامه رضایت سنجی کاربران وب سایت تجارت الکترونیک 2500 تومان
پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان 1000 تومان
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت سالم سازمانی 2500 تومان
پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی پادساکف و همکارانش 1000 تومان
پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن 37 سوالی 1500 تومان
پرسشنامه رهبری تحولی بر اساس مدل بس و اولیو 5 ضفحه - 83 سوالی 2500 تومان
پرسشنامه رهبری معنوی 24 سوالی 1500 تومان
پرسشنامه رهبري اخلاقی و توانمندسازی کارکنان 3000 تومان
پرسشنامه سبک رهبری سالزمن 35 سوالی 2000 تومان
پرسشنامه سبک رهبری و رضایت شغلی 2000 تومان
پرسشنامه سبک های تفکر 2000 تومان
پرسشنامه سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی فکری 2000 تومان
پرسشنامه سکوت سازمانی، جو سکوت و فرهنگ سازمانی 3000 تومان
پرسشنامه سكون زدگي در مسير پيشرفت شغلي 2000 تومان
پرسشنامه سنجش ابعاد و شاخص هاي کيفيت خدمات الکترونيکي با استفاده از دیمتل 3500 تومان
پرسشنامه سنجش عزت نفس 1500 تومان
پرسشنامه سنجش عملکرد مدیریتی با استفاده از مدل تعالی سازمانی 3000 تومان
پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمان 1500 تومان
پرسشنامه سنجش نیاز 60 سوالی 2500 تومان
پرسشنامه سواد اطلاعاتی 3000 تومان
پرسشنامه شخصیت وسواس فکری-عملی 1500 تومان
پرسشنامه شناخت ميزان مشاركت كاركنان در تصميم گيريها براساس توانمندسازي 2500 تومان
پرسشنامه شناسایی ابزارهای بازاریابی خطی مشی های عمومی ایران 2500 تومان
پرسشنامه شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی و ارائه ی راهکارهای اجرایی برای رفع آنها 1500 تومان
پرسشنامه شناسایی موانع موثر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریسم 1000 تومان
پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی شاخص های اثربخش در ارزیابی عملکرد از طریق MADM 2000 تومان
پرسشنامه شناسایی و اولویت بندي عوامل مدیریت منابع انسانی موثر بر ارتقاء کارآیی کارکنان 3000 تومان
پرسشنامه شناسایی و اولویت بندي فاکتورهاي تاثیر گذار بر تجاري سازي یافته هاي پژوهشی 2000 تومان
پرسشنامه شناسایی و سنجش شاخص هایی جهت طراحی مدل آموزش الکترونیکی 0 تومان
پرسشنامه طراحی الگو و سنجش بهره وری 1500 تومان
پرسشنامه طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران 3000 تومان
پرسشنامه طراحی الگوی برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای سیستم پویای تقاضای نیروی انسانی متخصص 2000 تومان
پرسشنامه طراحی الگوی برند خواهی یکپارچه 2000 تومان
پرسشنامه طراحی الگوی برند خواهی یکپارچه 3000 تومان
پرسشنامه طراحی الگوی به کار گیری سیستم ها و فناوری اطلاعات 2500 تومان
پرسشنامه طراحی الگوی تحول اداری با رویکرد توسعه و تقویت سازمانهای غیردولتی 3000 تومان
پرسشنامه طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی در صنایع تولیدی با رویکرد ترکیبی 3000 تومان
پرسشنامه طراحی الگوی سنجش رضایتمندی مشتری در راستای مدیریت مشتری مداری 2500 تومان
پرسشنامه طراحی الگوی سیاست گذاری در بازاریابی صنعت جهانگردی ایران 1500 تومان
پرسشنامه طراحی الگوی یادگیری مستمر مدیران 1500 تومان
پرسشنامه طراحی سیستم مدیریت اطلاعات طرحهای تحقیقاتی 2000 تومان
پرسشنامه طراحی سيستم پشتيبان تصميم گيری جهت اندازه گيری عملکرد مديريت دانش 3500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل انتقال دانش از طریق سیستم برنامه ریزی 2000 تومان
پرسشنامه طراحی مدل انگیزشی برای کارگران خط تولید به منظور بهبود کیفیت محصول 1500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل برتری تجاری برای سازمان های خدماتی 3500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل بودجه ریزي عملیاتی با رویکرد تلفیقی انگاره نگاري شناختی و سلسله مراتبی 3500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل پیشنهادی سیستم اطلاعات مدیریت عالی 2000 تومان
پرسشنامه طراحی مدل تاثیرگذاری تنوع گروه کاری بر عملکرد با توجه به نقش تعارض 1500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل تصمیم گیری استراتژیک زنجیره ی تامین قطعات در ابعاد تولید در مقیاس جهانی 3000 تومان
پرسشنامه طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه (madm) جهت تعیین و تبیین عوامل موثر بر کارایی 2500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل جامع مدیریت امنیت الکترونیک در بانکداری الکترونیکی 3500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل ریاضی ارزیابی شرکت با رویکرد ترکیبی BSC و تحلیل پوششی داده ها- 3000 تومان
پرسشنامه طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد با تاکید بر شاخص های مدیریت کیفیت با EDI 2500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر در سازمان های دولتی با تحلیل پوششی داده ها 1500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل ریاضی اولویت بندی محورهای پژوهشی در صنعت گردشگری با رویکرد MADM 12 صفحه 2500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی سفارش مبتنی بر کارت امتیازی متوازن 3000 تومان
پرسشنامه طراحی مدل ریاضی ترکیب بهینه ی انگیزش کارکنان 1500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل ریاضی سنجش فرآیند محوری 3000 تومان
پرسشنامه طراحی مدل زنجیره تامین چابک - رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری 2500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل زنجیره ی تامین با رویکرد استوار 1000 تومان
پرسشنامه طراحی مدل شبکه عصبی فازی مدیریت منابع انسانی 3000 تومان
پرسشنامه طراحی مدل عناصر تشکیل دهنده ی بازاریابی کارآفرینانه 1500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل فازی جهت پیش بینی قیمت خودرو 1000 تومان
پرسشنامه طراحی مدل مسیری رضایتمندی در بانک های تجاری 1500 تومان
پرسشنامه طراحی مدل مناسب رهبري براي مدیریت سازمانهاي لبنان 2000 تومان
پرسشنامه طراحی مدل هوشمند ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی 3000 تومان
پرسشنامه طراحی مدلی برای تعیین ترکیب بهینه ی نیروی انسانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 2500 تومان
پرسشنامه طراحی مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی 1000 تومان
پرسشنامه طراحی مفهومی سیستم اطلاعاتی مدیریت 1500 تومان
پرسشنامه طراحی نظام مدیریت کیفیت فراگیر در بخش خدمات درمانی 2000 تومان
پرسشنامه طراحی نظام مدیریت مدرسه محور در ایران 1000 تومان
پرسشنامه طراحی و استقرار سیستم تولید در سطح جهانی در شرکت های کوچک و متوسط 2000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین 2000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگوی رفتار بهره ور بر مبنای پایبندی به احکام عبادی-اخلاقی اسلام 1000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگوی مدیریت رفتار سازمانی در خانواده 1000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگوی مناسب تصمیم گیری مدیران عالی 1000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگویی برای سیاست گذاری خودکار اقتضایی فازی در سیستم های خودتنظیمی 1500 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگویی هوشمند برای تعیین سبک یادگیرندگی سازمان ها 2000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین عوامل موثر بر نوآوری سازمانی 2000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط 1500 تومان
پرسشنامه طراحي الگوي بازاريابي کارآفرينانه بين المللي در بنگاههاي صنعتي ايران 3000 تومان
پرسشنامه طراحي ساختار و فرآيند صدور گواهينامه واعتبار نامه امنيت اطلاعات و اطلاع رساني 1500 تومان
پرسشنامه طراحي مدل تحول سازماني در مديريت هزينه 2500 تومان
پرسشنامه طراحي مدل رياضي براي بخش بندي بازار دارو با رويكرد شبكه هاي عصبي 1500 تومان
پرسشنامه طراحي مدل رياضي پرداخت كارانه كاركنان سازمان- رويكرد ارزيابي عملكرد 360 درجه 3000 تومان
پرسشنامه طراحي مدل رياضي در انتخاب روش انتقال تکنولوژي 1000 تومان
پرسشنامه طراحي مدل رياضي گسترش مشخصه هاي كيفيت با رويكرد فازي با توجه به مفاهيم كانو 1500 تومان
پرسشنامه طراحي مدل كيفيت خدمات در زنجيره تأمين 2000 تومان
پرسشنامه طراحي مدل مديريت كيفيت جامع زنجيره تامين صنعت خودرو 1500 تومان
پرسشنامه طراحي معيارهاي اثربخشي كار تيمي با رویکرد TQM و QCC 1500 تومان
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن 1000 تومان
پرسشنامه عدالت سازمانی 1500 تومان
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان 1500 تومان
پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت استراتژی های بازاریابی 2000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش و سطح رضایت شغلی 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موفقیت فروشندگان در ارتقای سطح فروش 3000 تومان
پرسشنامه فرهنگ سازمانی 2000 تومان
پرسشنامه فرهنگ و جذابیت سازمانی در پذیرش سیستم های اطلاعاتی 3000 تومان
پرسشنامه قاطعیت ایلیي گو زٌیل چزیل ریکی 2000 تومان
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی بر اساس مدل دیز 2000 تومان
پرسشنامه کاوش پدیده رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی (نظریه داده بنیاد) 3000 تومان
پرسشنامه کفایت اجتماعی 2000 تومان
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و کارایی 2000 تومان
پرسشنامه مدل پايش بهره وري در صنعت آب 1000 تومان
پرسشنامه مدیریت دانش فونگ و چوی 2000 تومان
پرسشنامه مدیریت مشارکتی 1500 تومان
پرسشنامه مديريت موفقیت و ارتقاء 1500 تومان
پرسشنامه مسایل سازمانی موثر در توسعه سیستم های اطلاعاتی 1500 تومان
پرسشنامه مشتریان فروشگاههای زنجیره ای 1500 تومان
پرسشنامه مقایسه ارزش ها و شایستگی های مدیران بخش دولتی و خصوصی 1500 تومان
پرسشنامه مقایسه پاسخگویی عمومی در بخش دولتی و بخش خصوصی 2500 تومان
پرسشنامه مقايسه ارزش ها و شايستگي هاي مديران دولتي و خصوصي بر اساس پيمايش MVP 2500 تومان
پرسشنامه مقايسه رابطه ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني كاركنان در حوزه هايي با استفاده كم و زياد از فناوري اطلاعات 2500 تومان
پرسشنامه مقیاس سخت کوشی 2000 تومان
پرسشنامه موانع ارتقاء زنان در سطوح مدیریتی 2000 تومان
پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر 1000 تومان
پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت 2000 تومان
پرسشنامه میزان شایستگی مدیران 2000 تومان
پرسشنامه نشخوار فکری 1500 تومان
پرسشنامه نظام جبران خدمات و رضایت مشتری 2000 تومان
پرسشنامه نقش جوایز کیفیت در یادگیری سازمانی 1000 تومان
پرسشنامه نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم گیری مدیران 2000 تومان
پرسشنامه نقش شرایط سازمانی بر توسعه تجارت الکترونیک 2000 تومان
پرسشنامه رابطه میان اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز و مزیت رقابتی 3000 تومان
پرسشنامه ویژگیهای شغل 2000 تومان
پرسشنامه بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران وخلاقیت سازمانی 2000 تومان
پرسشنامه تنیدگی شغلی و بهره وری شغلی 2500 تومان
پرسشنامه سرمایه ی روانشناختی 2000 تومان
پرسشنامه بررسی راهکارهای ارتقاء موقعیت ایران در بازار صدور خدمات بهداشتی و درمانی و جذب توریسم درمانی 2500 تومان
پرسشنامه بررسی رابطه میان الگوی خانوادگی و سبک مدیریت مدیران 1000 تومان
پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی 2500 تومان
پرسشنامه بررسی رابطه بین شبکه هاي رسمی ارتباطات و سطوح تعارض 2000 تومان
پرسشنامه بررسی جایگاه مهندسی مجدد در وزارت بازرگانی 1000 تومان
پرسشنامه بررسی رابطه بین سطح برخورداری از مهارتهای مدیریتی؛ شخصیت و تنیدگی 2000 تومان
پرسشنامه بررسی تعالی سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان بر اساس EFQM 2000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات فرهنگی-اجتماعی 3000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیرات بازرگانی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی WTO 2000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات فرهنگی-اجتماعی 3000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر موانع ارتباط فردی با افزایش تعارض سازمانی 1500 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر مشوق ها بر جذب سپرده قرض الحسنه 1500 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر کاربرد تجارت الکترونیک در رفتار مصرف کننده 1500 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر عناصر مدیریت دانش در خصوصی سازی 2000 تومان
پرسشنامه بهبود وب سایت تجارت الکترونیک به کمک نظرگیری از مشتری و مهندسی کیفیت 2500 تومان
پرسشنامه بهره گیری از مدل اعتماد و TAM به منظور پذیرش بانکداری الکترونیکی 2000 تومان
پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی، تعهد سازمانی، گرایش به ترک شغل و هویت سازمانی 2500 تومان
پرسشنامه شناخت سازمان 1000 تومان
پرسشنامه تاثیر برنامه بهسازی مدیریت با روش نقشه مفهومی بر روی سبک های مدیریت تضاد و رهبری 2500 تومان
پرسشنامه تاثیر جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی بر روی دیدگاه مدیران 2500 تومان
پرسشنامه تاثیر سیاست های انحرافی و حمایت های سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی 2000 تومان
پرسشنامه تاثیر عدالت بر توانمندسازی 2000 تومان
پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی بر سهم بازار، دسترسی به منابع 2500 تومان
پرسشنامه تاثیر مجازی شدن در تغییر وظایف مدیریتی 2000 تومان
پرسشنامه تاثیر مدیریت تنیدگی بر کاهش تحلیل رفتگی 1000 تومان
پرسشنامه تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی 2500 تومان
پرسشنامه تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان 2000 تومان
پرسشنامه سبک های تفکر 2000 تومان
پرسشنامه سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی فکری 2000 تومان
پرسشنامه سکوت سازمانی، جو سکوت و فرهنگ سازمانی 2500 تومان
پرسشنامه سكون زدگي در مسير پيشرفت شغلي 1500 تومان
پرسشنامه سنجش ابعاد و شاخص هاي کيفيت خدمات الکترونيکي با استفاده از دیمتل 3000 تومان
پرسشنامه سنجش عزت نفس 1000 تومان
پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی 3000 تومان
پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمان 1000 تومان
پرسشنامه سنجش نیاز 1500 تومان
پرسشنامه سواد اطلاعاتی 3000 تومان
پرسشنامه شخصیت وسواس فکری-عملی 500 تومان
پرسشنامه طراحي الگوي بازاريابي کارآفرينانه بين المللي در بنگاههاي صنعتي ايران 3500 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین مدل تعاملی استراتژی، فرهنگ سازمانی و محیط 2000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین عوامل موثر بر نوآوری سازمانی 2000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگویی هوشمند برای تعیین سبک یادگیرندگی سازمان ها 2000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگویی برای سیاست گذاری خودکار اقتضایی فازی در سیستم های خودتنظیمی 2500 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگوی مناسب تصمیم گیری مدیران عالی 1000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگوی مدیریت رفتار سازمانی در خانواده 1500 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگوی رفتار بهره ور بر مبنای پایبندی به احکام عبادی-اخلاقی اسلام 1000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین 2000 تومان
پرسشنامه طراحی و استقرار سیستم تولید در سطح جهانی در شرکت های کوچک و متوسط 2000 تومان
پرسشنامه طراحی نظام مدیریت مدرسه محور در ایران 1500 تومان
پرسشنامه ارائه الگوی مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایجاد کتابخانه های دانشگاهی دیجیتالی 3500 تومان
پرسشنامه ارائه الگوریتمی برای انتخاب و طراحی FMCDM بر اساس رویکرد ISP 3000 تومان
پرسشنامه ارایه مدل برای بلوغ حاکمیت بر معماری سرویس گرا SOAG 3000 تومان
پرسشنامه ادراک از مدیریت 1500 تومان
پرسشنامه احساسات نسبت به شغل 2000 تومان
پرسشنامه اثربخشی کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ارتقاء شاخص های انسانی موثر بر بهره وری منابع انسانی 3500 تومان
پرسشنامه اثر اينترنت بر جهت دهي كانالهاي صادراتي در شركتهاي متوسط و کوچک 3000 تومان
پرسشنامه ابعاد سازمانی 1000 تومان
پرسشنامه تعالی سازمانی بر اساس ای اف کیو ام 3000 تومان
پرسشنامه هوش فرهنگی 1500 تومان
پرسشنامه بهبود برنامه ریزی تولید کارخانه آلومینیوم المهدی 2000 تومان
پرسشنامه طراحی نظام مدیریت کیفیت فراگیر در بخش خدمات درمانی 2000 تومان
پرسشنامه طراحی مفهومی سیستم اطلاعاتی مدیریت 1500 تومان
پرسشنامه سبک رهبری و رضایت شغلی 2000 تومان
پرسشنامه سبک رهبری سالزمن 1500 تومان
پرسشنامه ارايه چارچوب شايستگي هاي سازماني براي موفقيت پياده سازي سيستم هاي هوشمندي كسب و كار 3000 تومان
پرسشنامه ارائه چارچوبی برای عوامل اساسی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش 2500 تومان
پرسشنامه ارائه چارچوبی براي ارزیابی رابطه آمادگی الکترونیکی با موفقیت بیمه الکترونیکی 3500 تومان
پرسشنامه ارائه چارچوبی براي مقایسه و اندازه گیري رضایت مندي مشتري در بانک ها 2000 تومان
پرسشنامه ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد معماری سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن 4000 تومان
پرسشنامه ارائه متدولوژي استراتژي سازي مديريت دانش و طراحي و پياده سازي DSS هوشمند براي آن 3000 تومان
پرسشنامه ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پذیرش دولت الکترونیک در سازمان های دولتی 3000 تومان
پرسشنامه ی فرآیند تحلیل شبکه ای (تاثیر سیاست سبز بر بازاریابی سبز) 1500 تومان
پرسشنامه رابطه ی آمیخته ی بازاریابی و ارزش برند 4000 تومان
پرسشنامه میزان رضایت مندی مشتریان از خدمات نوین ارائه شده توسط بانک 2500 تومان
پرسشنامه تدوين استراتژي کلان با استفاده از سيستم خبره 4500 تومان
پرسشنامه تدوين متدولوژي پياده سازي استراتژي از طريق تلفيق مدل‌هاي ارزيابي متوازن و هوشين کانري 3000 تومان
پرسشنامه بررسي عوامل حياتي موفقيت در برنامه ريزي استراتژيک سيستم هاي اطلاعاتي در صنعت مخابرات ايران 4500 تومان
پرسشنامه بررسي تأثير عناصر آميخته بازاريابي و معيارهاي مکمل اثرگذار بر رفتار خريد مصرف‌کنندگان محصولات غذايي 1500 تومان
پرسشنامه اولويت‌بندي شايستگي‌هاي کليدي مورد نياز رؤساي شعب بانک 2000 تومان
پرسشنامه استراتژي قيمت گذاري خدمات هتل داري در ايران (انگلیسی) 1000 تومان
پرسشنامه ارائه چارچوبي براي شناسايي عوامل تاثير گذار بر خريد اينترنتي در ايران و اولويت بندي آنها 2000 تومان
پرسشنامه بررسی و انتخاب آمیخته ترفیع مناسب جهت شرکت های تحقیقات بازاریابی با استفاده از AHP 1500 تومان
پرسشنامه سنجش ظرفیت توسعه اي فضاهاي بلااستفاده مرکز شهر با استفاده از روش های تحلیل SWOT و AHP researcher.marketer@gmail.com 3000 تومان
پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان خودروهای سواری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP researcher.marketer@gmail.com 2000 تومان
پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان محصولات صاایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP researcher.marketer@gmail.com 2000 تومان
پرسشنامه شناسايي پهنه‌هاي زمينه ساز توسعه خلاق بافت هاي فرسوده با رويکرد گردشگري در برنامه‌ريزي شهري researcher.marketer@gmail.com 1500 تومان
پرسشنامه شناسايي عوامل موثر بر انتخاب سيستمهاي هزينه‌يابي researcher.marketer@gmail.com 1500 تومان
پرسشنامه شناسايي و ارزيابي خطاي انساني در اتاق کنترل واحد بازيافت گوگرد پالايشگاه نفت تهران به روش MADM researcher.marketer@gmail.com 1500 تومان
پرسشنامه شناسايي و پهنه‌بندي مناطق آسيب پذير جهت رشد سکونتگاههاي غير رسمي researcher.marketer@gmail.com 2000 تومان
پرسشنامه طراحی و تبیین نظام مدیریت اطلاعاتی و سیستم بهره وری منابع انسانی با استفاده از AHP researcher.marketer@gmail.com 2000 تومان
پرسشنامه طراحي سيستم کارانه جهت سازمان بنادر و کشتيراني researcher.marketer@gmail.com 1500 تومان
پرسشنامه طراحي مدل بودجه‌ريزي عملياتي با رويکرد تلفيقي انگاره نگاري شناختي و سلسله‌مراتبي researcher.marketer@gmail.com 3500 تومان
پرسشنامه طراحي مدل تصميم گيري چند معياره براي تحليل خريد ناوگان ريلي researcher.marketer@gmail.com 2500 تومان
پرسشنامه طراحي مدل تصميم‌گيري چند شاخصه (MADM) جهت تعيين و تبيين عوامل موثر بر کارايي شعب بانک رفاه کارگران researcher.marketer@gmail.com 2000 تومان
پرسشنامه طراحي مدل رياضي بمنظور انتخاب بهينه سيستم ارابه فرود هواپيما researcher.marketer@gmail.com 3000 تومان
پرسشنامه طراحي مدل رياضي تخصيص بهينه منابع مالي به پروژه هاي ايميدرو researcher.marketer@gmail.com 2000 تومان
پرسشنامه ارائه الگوي مکان‌يابي نمايندگي‌هاي صدور بيمه اتومبيل researcher.marketer@gmail.com 2500 تومان
پرسشنامه ارائه روشي براي اولويت بندي صنايع ايران بر مبناي قابليت بازارسازي بين المللي در تجارت الکترونيکي researcher.marketer@gmail.com 2500 تومان
پرسشنامه ارائه مدلي براي ارزيابي و برنامه‌ريزي هدفمند کاهش فاصله ديجيتالي researcher.marketer@gmail.com 3000 تومان
پرسشنامه ارائه مدلي براي سنجش آمادگي پياده سازي مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد چند لایکی researcher.marketer@gmail.com 2500 تومان
پرسشنامه ارائه يک مدل سيستم خبره جهت ارزيابي وامهاي بانکي researcher.marketer@gmail.com 2000 تومان
پرسشنامه ارزیابی استراتژیک اسپانسر ورزشی به عنوان ابزاری ارتباطات بازاریابی در صنایع الکترونیک researcher.marketer@gmail.com 1500 تومان
پرسشنامه امكان سنجي و اولويت بندي استقرار شعب در صنعت بانكداري از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP 3000 تومان
پرسشنامه اولويت دهي زمينه‌هاي بکارگيري فناوري نانو در صنايع بالادستي نفت ايران 1500 تومان
پرسشنامه اولويت‌بندي کالاهاي توليدي صنايع ماشين‌سازي ايران جهت تهيه برنامه عملياتي در مذاکرات پيوستن به سازمان جهاني تجارت 2500 تومان
پرسشنامه بررسي مكان گزيني شهرك هاي صنعتي در ايران 3500 تومان
پرسشنامه بررسي و تبيين الگوي جانمايي سايتهاي مديريت بحران 1500 تومان
پرسشنامه تصميم‌گيري استراتژيک انتخاب تکنولوژي انتقال سيگنال به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی 2000 تومان
پرسشنامه طراحي مدل رياضي در انتخاب روش انتقال تکنولوژي 1500 تومان
پرسشنامه طراحي مدل رياضي زنجيره عرضه صنايع لاستيک‌سازي ايران 1000 تومان
پرسشنامه گونگي بکارگيري مهندسي ارزش با استفاده از QFD و MADM به منظور کمي‌سازي فاکتور اهميت و پياده سازي آن 2000 تومان
پرسشنامه مدل رتبه‌بندي فرودگاه‌ها بر اساس کارآيي و سطوح ارائه خدمات 3000 تومان
پرسشنامه ارزش برند 2500 تومان
پرسشنامه آمیخته ی بازاریابی 2500 تومان
پرسشنامه توسعه مدل پیش بینی کننده ی رفتار رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با کمک روشهای داده کاوی 2000 تومان
پرسشنامه فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) 3000 تومان
پرسشنامه میزان تأثیر سوگیری های شناختی بر رفتار تصمیم گیری سرمایه گذاران پرسشنامه شامل 46 سوال در ابعاد مختلف فرا اعتمادی خود اسنادی توان پتداری دیرپذیری حساب انگاری سیاست حداقل کردن ریسک سیاست حداکثر کردن بازده درجه تکنیکی بودن تنوع معیارهای ارزیابی عملکرد درک از عملکرد خود درجه بنیادی بودن تنوع سبد سهام میزان انعطاف پذیری سبد سهام می باشد. 3000 تومان
پرسشنامه معنویت سازمانی معنویت در سطح فردی، گروهی و سازمانی 3000 تومان
پرسشنامه اثربخشی سازمانی اثربخشی: سوالات 1 تا 26 2000 تومان
پرسشنامه ارزش ویژه برندهای لوازم برندهای لوازم خانگی از دیدگاه مصرف کنندگان 2500 تومان
پرسشنامه وجدان کاری و تکریم ارباب رجوع 2500 تومان
پرسشنامه تفویض اختیار 2000 تومان
پرسشنامه رهبری تحول آفرین 2000 تومان
پرسشنامه توانمندسازي روانشناختی 1500 تومان
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مشتریان 3000 تومان
پرسشنامه مجموع نيروهاي سوق دهنده و بازدارنده تغییر - کرت لوین 2500 تومان
پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی (فرهنگ حمایتی، فرهنگ بوروکراتیک و فرهنگ نوآور) 2500 تومان
پرسشنامه 28 سوالی عملکرد کارکنان تانکن (2005) 2500 تومان
پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری 2000 تومان
پرسشنامه استاندارد کانون کنترل 1500 تومان
پرسشنامه ی استاندارد موانع مدیریت اثربخش منابع انسانی 2200 تومان
پرسشنامه استاندارد منابع قدرت مدیران (شرایخیم و هینکین؛ 1989) 2000 تومان
پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت 2000 تومان
پرسشنامه ی استاندارد مهارت های مذاکره 2500 تومان
پرسشنامه ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت 3000 تومان
پرسشنامه ‌استاندارد تعادل کار و زندگی وونگ و کو (2009) 2500 تومان
پرسشنامه ی استاندارد عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت 2500 تومان
پرسشنامه استاندارد مالکیت روانشناختی 2000 تومان
پرسشنامه تصویر فروشگاه، ریسک درک شده، اعتماد و قصد خرید 3000 تومان
پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت در توسعه خدمات جدید 2500 تومان
پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند 2000 تومان
پرسشنامه مزیت رقابتی 2500 تومان
پرسشنامه فرهنگ سازمانی مبتنی بر کویین (1985) 2000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی 3500 تومان
پرسشنامه محرک های ارزش ویژه برند 2000 تومان
پرسشنامه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی 3000 تومان
پرسشنامه ابعاد مزیت رقابتی 3000 تومان
پرسشنامه هوشمندی رقابتی 2000 تومان
پرسشنامه رفتار تعاملی فروشنده و عملکرد فروشنده از دیدگاه مشتری 2500 تومان
پرسشنامه ویژگی های فروشگاه اینترنتی 2500 تومان
پرسشنامه عوامل و موانع موثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان 3000 تومان
پرسشنامه دانش درباره مشتری، دانش از مشتری، دانش برای مشتری، ارزش کارکردی موسسه، ارزش کارکردی پرسنل، ارزش کارکردی خدمت خریداری شده، ارزش کارکردی قیمت، ارزش احساسی، ارزش اجتماعی و وفاداری مشتری 2000 تومان
پرسشنامه سنجش تفكر استراتژيك 3000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت و اعتماد مشتری در بخش تجارت الکترونیک 2500 تومان
پرسشنامه فرآیند مدیریت استعداد 4000 تومان
پرسشنامه سنجش روابط شخصی مدیران بازاریابی و فروش 2500 تومان
پرسشنامه ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده وب سایت 3000 تومان
پرسشنامه عوامل پيش بيني كننده تبليغات شفاهي مشتريان 2000 تومان
پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر تصویر بانک 2000 تومان
پرسشنامه تاثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم به سفر گردشگران 2000 تومان
پرسشنامه استاندارد بازارگرایی و عملکرد 2500 تومان
پرسشنامه نقش سازمان و مديريت در بروز رفتارهاي كاري انحرافي 2000 تومان
پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري مديران سبك تصميم گيري اجتنابي 2000 تومان
پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی 2000 تومان
پرسشنامه سنجش زبان مطلوب دولت 3000 تومان
پرسشنامه سنجش ابزارهاي سنتي بازاريابي سياسي 3000 تومان
پرسشنامه سنجش اعتماد عمومي 1500 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر پذيرش خدمات همراه 2500 تومان
پرسشنامه بسترهاي به كارگيري بازاريابي الكترونيكي در سازمان ها 2500 تومان
پرسشنامه انتخاب خدمات بانکداری الکترونیکی 2000 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارزش برند شركت هاي اينترنتي 3000 تومان
پرسشنامه شاخص هاي تأثيرگذار بر موفقيت راهكارهاي خدمات بانكداري نوین 2000 تومان
پرسشنامه ظرفيت جذب دانش مشتري 3000 تومان
پرسشنامه شاخص های بهره وری کارکنان 3000 تومان
پرسشنامه عملکرد از دیدگاه کارت امتیازی متوازن 2000 تومان
پرسشنامه ی انعطاف پذیری منابع انسانی 1500 تومان
پرسشنامه پذيرش بانكداري همراه توسط مشتريان بانكهاي ايراني 2500 تومان
پرسشنامه بشارت برند، هویت برند و اعتماد برند 2000 تومان
پرسشنامه ی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب و کارمؤثر بر پیاده سازی موفق سیستم هوشمند کسب و کار 3000 تومان
پرسشنامه عوامل مدیریتی و سازمانی موثر در بروز فساد اداري - مالی 2500 تومان
پرسشنامه ی پدیدة صخرة شیشه ای 2000 تومان
پرسشنامه ی عدالت سازمانی مبتنی بر نهج البلاغه 2500 تومان
پرسشنامه بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان 2000 تومان
پرسشنامه پاسخ گویی عمومی در بانکداري دولتی و خصوصی 2500 تومان
پرسشنامه ارزیابی عملکرد شعب بانکها با توجه به محرک های کلیدی تجارت 1500 تومان
پرسشنامه مولفه های مؤثر بر اعتماد خریداران در حوزه فروش الکترونیک 2000 تومان
پرسشنامه مولفه های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک 2000 تومان
پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (وانگ و لاو، 2002) 2000 تومان