ترجمه مقاله تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی راهکارهای منابع انسانی با عملکرد بالا

توضیحات: Rebecca Mitchell, Shatha Obeidat, and Mark Bray

قیمت: 8000 تومان