ترجمه مقاله نقش برنامه ریزی استراتژیک ( راهبردی ) در سیستم های مدیریت تعالی

توضیحات:

قیمت: 9000 تومان