پایان نامه پرسشنامه ی اثر رفتارهای غیر کلامی، خود تفسیر و جنسیت در ادراک از رهبری کاریزماتیک پایان نامه 2012 پروکوست

توضیحات: Effect of Non-Verbal Behaviors, Self-Construal, and Gender on the Perception of Charismatic Leadership

قیمت: 3500 تومان