پایان نامه پرسشنامه ی اثرات رهبری کاریزماتیک و مذهب در تصمیم گیری پایان نامه 2013 پروکوست

توضیحات: THE EFFECTS OF CHARISMATIC LEADERSHIP AND RELIGION ON DECISION MAKING

قیمت: 3500 تومان