پایان نامه پرسشنامه ی اخذ دانش ضمنی از طریق برنامه ریزی جانشین پروری استراتژیک یک توضیح پدیدارشناختی پایان نامه 2013 پروکوست

توضیحات: CAPTURING TACIT KNOWLEDGE THROUGH STRATEGIC SUCCESSION PLANNING: A PHENOMENOLOGICAL EXPLICATION

قیمت: 4000 تومان