پایان نامه پرسشنامه ی بررسی استراتژی های مدیریت استعداد برای شرکتهای متعلق به سرمایه گذاران عمده پایان نامه 2012 پروکوست

توضیحات:

قیمت: 4000 تومان