پایان نامه پرسشنامه ی بررسی مدیریت جانشینی در سازمان ها طی دوران بحران اقتصادی پایان نامه 2010 پروکوست

توضیحات: AN EXAMINATION OF SUCCESSION MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS DURING TIMES OF ECONOMIC CRISIS

قیمت: 3500 تومان