پایان نامه پرسشنامه ی برنامه ریزی جانشین پروری برای مدیران مجری قانون در ایالت کارولینای جنوبی پایان نامه 2015 پروکوست

توضیحات: Succession Planning for Law Enforcement Executives in the State of South Carolina

قیمت: 3500 تومان