پایان نامه پرسشنامه ی برنامه ریزی جانشینی اثربخش در شرکت های ساختمانی پایان نامه 2012 پروکوست

توضیحات: Effective Succession Planning in Construction Companies

قیمت: 3000 تومان