پایان نامه پرسشنامه ی تجزیه و تحلیلی از مدیریت استعداد، انواع شرکت و وظایف شغلی، ویژگی های شخصیتی و شایستگی، و روش یادگیری و توسعه پایان نامه 2011 پروکوست

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان