پایان نامه پرسشنامه ی رویه های مدیریت استعداد متخصصان منابع انسانی منتخب پایان نامه 2014 پروکوست

توضیحات: TALENT MANAGEMENT PRACTICES OF SELECTED HUMAN RESOURCE PROFESSIONALS IN MIDDLE TO LARGE-SIZED

قیمت: 3000 تومان