پایان نامه پرسشنامه ی مدل جانشین پروری کسب و کار خانوادگی یک تحلیل مقدماتی از عوامل تاثیرگذار در آمادگی جانشین پروری کسب و کار خانوادگی پایان نامه 2014 پروکوس

توضیحات: THE FAMILY BUSINESS SUCCESSION MODEL: AN EXPLORATORY ANALYSIS OF FACTORS IMPACTING FAMILY BUSINESS SUCCESSION PREPAREDNESS

قیمت: 3000 تومان