پرسشنامه آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران نقش چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان

توضیحات: 10 صفحه

قیمت: 3000 تومان