پرسشنامه اثربخشی سازمانی

توضیحات: اثربخشی: سوالات 1 تا 26

قیمت: 2000 تومان