پرسشنامه اثربخشی کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ارتقاء شاخص های انسانی موثر بر بهره وری منابع انسانی

توضیحات: 48 سوالی - 6 صفحه

قیمت: 3500 تومان