پرسشنامه ادراک از مدیریت

توضیحات: 16 صفحه

قیمت: 2500 تومان