پرسشنامه ارائه الگوریتمی برای انتخاب و طراحی FMCDM بر اساس رویکرد ISP

توضیحات: 33 صفحه

قیمت: 3000 تومان