پرسشنامه ارائه الگوی مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایجاد کتابخانه های دانشگاهی دیجیتالی

توضیحات:

قیمت: 3500 تومان