پرسشنامه ارائه الگوی مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایجاد کتابخانه های دانشگاهی دیجیتالی

توضیحات: 12 صفحه

قیمت: 3000 تومان