پرسشنامه ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد معماری سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

توضیحات:

قیمت: 4000 تومان