پرسشنامه ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد معماری سازمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

توضیحات: 14 صفحه

قیمت: 3500 تومان