پرسشنامه ارائه متدولوژي استراتژي سازي مديريت دانش و طراحي و پياده سازي DSS هوشمند براي آن

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان