پرسشنامه ارائه متدولوژي استراتژي سازي مديريت دانش و طراحي و پياده سازي DSS هوشمند براي آن

توضیحات: شامل پرسشنامه ی شناسایی استراتژي عمومی کسب و کار؛ شناسایی ساختار سازمان؛ آنالیز عوامل فرهنگی تاثیر گذار و ...15 صفحه

قیمت: 5000 تومان