پرسشنامه ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پذیرش دولت الکترونیک در سازمان های دولتی

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان