پرسشنامه ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پذیرش دولت الکترونیک در سازمان های دولتی

توضیحات: 3 صفحه - 52 سوالی

قیمت: 3000 تومان