پرسشنامه ارائه مدل يكپارچه سيستم يادگيري و تغيير سازماني

توضیحات: 3 صفحه

قیمت: 3000 تومان