پرسشنامه ارائه مدلي براي ارزيابي و برنامه‌ريزي هدفمند کاهش فاصله ديجيتالي

توضیحات: researcher.marketer@gmail.com

قیمت: 3000 تومان