پرسشنامه ارائه مدلي براي سنجش آمادگي پياده سازي مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد چند لایکی

توضیحات: researcher.marketer@gmail.com

قیمت: 2500 تومان