پرسشنامه ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک های پروژه

توضیحات: 5 صفحه

قیمت: 3000 تومان