پرسشنامه ارائه چارچوبي براي شناسايي عوامل تاثير گذار بر خريد اينترنتي در ايران و اولويت بندي آنها

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان