پرسشنامه ارائه چارچوبی براي ارزیابی رابطه آمادگی الکترونیکی با موفقیت بیمه الکترونیکی

توضیحات: 27 صفحه

قیمت: 3500 تومان