پرسشنامه ارائه چارچوبی براي مقایسه و اندازه گیري رضایت مندي مشتري در بانک ها

توضیحات: شامل پرسشنامه بانکداری الکترونیک و میزان رضایت از بانکداری الکترونیک

قیمت: 3000 تومان