پرسشنامه ارايه چارچوب شايستگي هاي سازماني براي موفقيت پياده سازي سيستم هاي هوشمندي كسب و كار

توضیحات: 15 صفحه

قیمت: 3000 تومان