پرسشنامه ارزیابی استراتژیک اسپانسر ورزشی به عنوان ابزاری ارتباطات بازاریابی در صنایع الکترونیک

توضیحات: researcher.marketer@gmail.com

قیمت: 1500 تومان