پرسشنامه ارزیابی میزان تاثیر معیارهای مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

توضیحات: 4 صفحه - 36 سوال

قیمت: 3000 تومان