پرسشنامه استاندارد منابع قدرت مدیران (شرایخیم و هینکین؛ 1989)

توضیحات:

قیمت: 2000 تومان