پرسشنامه استخراج استراتژي ملي فناوري اطلاعات كشور در حوزه دانشگاهي با بكارگيري مدل جذابيت – قابليت

توضیحات: 3 صفحه

قیمت: 2000 تومان