پرسشنامه استراتژی های کارمندان برای نفوذ بر مدیران در سازمان های دولتی ایران

توضیحات: 15 صفحه

قیمت: 4000 تومان