پرسشنامه امكان سنجي و اولويت بندي استقرار شعب در صنعت بانكداري از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

توضیحات:

قیمت: 3000 تومان