پرسشنامه امكان سنجي و اولويت بندي استقرار شعب در صنعت بانكداري با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

توضیحات: 9 صفحه

قیمت: 3000 تومان