پرسشنامه امکان اجرای مدیریت عملکرد در سازمان با استفاده از مدل بالدریج

توضیحات: 3 صفحه - 35 سوال

قیمت: 3000 تومان