پرسشنامه اندازه گیري چابکی سازمان و تعیین متدولوژي چابکی

توضیحات: 31 سوالی

قیمت: 2500 تومان