پرسشنامه اورگان و کانوسکی - رفتار شهروندی سازمانی

توضیحات: 15 سوالی - با معیارهای نوع دوستی؛ وجدان؛ جوانمردی؛ رفتار مدنی و ادب و ملاحظه

قیمت: 1500 تومان