پرسشنامه اولویت بندی شایستگی های کلیدی مورد نیاز روسای بانک

توضیحات: 2 صفحه - 29 سوالی

قیمت: 3000 تومان