پرسشنامه اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای سیستم ERP در شرکت تولیدی سایپا با رویکرد فازی

توضیحات:

قیمت: 2500 تومان