پرسشنامه بخش بندي مصرف کنندگان حمل و نقل عمومی با استفاده از تحلیل خوشه اي

توضیحات: 2 صفحه - 38 سوال

قیمت: 2500 تومان