پرسشنامه برآورد میزان تقاضای نیروی انسانی متخصص از طریق سریهای زمانی و بهینه سازی آن از طریق برنامه ریزی آرمانی

توضیحات: 9 صفحه

قیمت: 3000 تومان